Hier vind je alle informatie van de ledenadministratie

Hier vind je alle informatie van de ledenadministratie

Word lid

Aanmelden

Nieuwe leden dienen een inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat of de ledenadministrateur:

Laus van Langen
Lindenlaan 91
1815 HE Alkmaar
E-mail: laus.v.langen@wxs.nl
Tel.: 0638675005

Het wedstrijdsecretariaat op het sportcomplex van AFC’34 is geopend op zaterdag.

Na ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier bent u lid van AFC’34 onder voorbehoud van acceptatie door de KNVB. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op onze website of bij de ledenadministrateur en het wedstrijdsecretariaat.

Afmelden

Leden kunnen zich uitsluitend schriftelijk, per brief of per e-mail, afmelden bij de ledenadministrateur:

Laus van Langen
Lindenlaan 91
1815 HE Alkmaar
E-mail: laus.v.langen@wxs.nl

Mondelinge opzeggingen via leiders, trainers, aanvoerders e.d. zijn niet geldig. Wilt u zich als lid afmelden, dan dient dit uiterlijk 15 juni te gebeuren. Meldt u zich niet af op de hiervoor vermelde wijze en voor 16 juni, dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen, en bent u de voor u geldende contributies verschuldigd.

lidworden AFC34

Overschrijving

Indien u de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere veld/zaalvoetbalvereniging, en u wilt lid worden van AFC’34, dan dient voor u overschrijving bij de KNVB te worden aangevraagd.

  • U zegt uw lidmaatschap op bij uw oude verenging.
  • U vult het inschrijfformulier volledig in (att: email is verplicht door de KNVB) en ondertekent het.
  • U levert het inschrijfformulier in bij de ledenadministrateur en hij zorgt voor overschrijving bij de KNVB van de oude vereniging naar de nieuwe club AFC’34.

Verzekering

Voor leden van de KNVB geldt een aanvullende ongevallenverzekering. In voorkomende gevallen kunt u informatie opvragen bij de ledenadministrateur.

Persoonlijke eigendommen / aansprakelijkheid

Voor verlies van of beschadiging van persoonlijke eigendommen op het complex van AFC’34 bent uzelf verantwoordelijk. De vereniging AFC’34 is hiervoor niet aansprakelijk.

Bekijk hier de contributie per leeftijdsgroep voor het seizoen 2021 - 2022

Bekijk hier de contributie per leeftijdsgroep voor het seizoen 2020 - 2021

Contributie per leeftijdsgroep

Tarieven AFC’34 seizoen 2021 – 2022

Op de tarieven is een gezinskorting van toepassing : korting bij 3 kinderen € 25,00, bij 4 kinderen € 50,00.
De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd door een automatische incasso.
Dit kan in 1 termijn ( 1 augustus ) of in 2 termijnen ( 1 augustus en 1 oktober ) Contributie en boetes van gele/rode kaarten moeten gestort worden op nr
NL52 RABO 0376 4350 70 t.n.v. AFC’34 onder vermelding van de naam van de speler.
Indien u vragen heeft over de hoogte van de aan u berekende contributies en of de betaling hiervan kunt u uitsluitend contact opnemen met de contributieadministrateur van AFC’34: Kees Kraakman via cp.kraakman@upcmail.nl
Bij AFC’34 geldt de stelregel : eerst contributie betalen, dan pas voetballen!!!!!

Wat gebeurt er indien u de contributie niet op tijd betaalt?

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vinden wij het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. Immers de vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. Voorts is de inning van de contributie een tijdrovend karwei, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het karwei alleen maar groter. Aanmaningen en incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.
Leden die de contributie op 1 september nog niet hebben betaald krijgen via de mail een eerste aanmaning, eventueel half september gevolgd door een tweede. Is de contributie op 1 oktober nog niet betaald, dan volgt er een derde aanmaning met de mededeling dat er niet meer gevoetbald mag worden tot de contributie betaald is. Elftalbegeleiders en trainers worden uiteraard op tijd ingelicht en hun hulp wordt ook zeer op prijs gesteld om de leden zover te krijgen dat de contributie betaald wordt.
Als er op het eind van het seizoen nog een schuld open staat van boetes van gele of rode kaarten, gaat de factuur naar incassobureau Snijders, die dit verder afhandelt. Natuurlijk kost dit de speler veel extra geld. Deze spelers krijgen via sportlink een blokkade om naar een andere vereniging over te stappen.
Leden die tijdelijk financieel heel krap zitten kunnen begin augustus contact opnemen met Kees Kraakman (cp.kraakman@upcmail.nl) om eventueel een betalingsregeling te treffen. In een later stadium kan dit niet meer.

Mogelijke vergoeding kosten contributie

Wij wijzen de ouders er nadrukkelijk op dat er diverse manieren zijn om de kosten van contributie e.d. vergoed te krijgen. Dit kan gebeuren via de AlkmaarPas, Huygenpas of andere plaatselijke passen of via diverse jeugdfondsen voor sport en cultuur. U moet dit zelf aanvragen ( wij mogen dit beslist niet doen ) en wij willen u nadrukkelijk vragen om dit al in augustus te doen.
U kan uiteraard niet onbeperkt aanvragen doen, meestal één keer per jaar en onder bepaalde inkomensvoorwaarden. Vele AFC-leden maken hier gebruik van!