Informatie over de contributie voor het seizoen 2020-2021

Tarieven AFC'34

Op de tarieven is een gezinskorting van toepassing : korting bij 3 kinderen € 25,00, bij 4 kinderen
€ 50,00.
De contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd door een automatische incasso.  Dit kan in 1 termijn ( 1 augustus ) of in 2 termijnen ( 1 augustus en 1 oktober )
Contributie en boetes van gele/rode kaarten moeten gestort worden op nr.: NL52 RABO 0376 4350 70 t.n.v. AFC’34 onder vermelding van de naam van de speler.
Indien u vragen heeft over de hoogte van de aan u berekende contributies en of de betaling hiervan kunt u uitsluitend contact opnemen met de contributieadministrateur van AFC'34: Kees Kraakman via cp.kraakman@upcmail.nl

Bij AFC’34 geldt de stelregel : eerst contributie betalen, dan pas voetballen!!!!!

Wat gebeurt er indien u de contributie niet op tijd betaalt?

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vinden wij het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. Immers de vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. Voorts is de inning van de contributie een tijdrovend karwei, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het karwei alleen maar groter. Aanmaningen en  incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.
Leden die de contributie op 1 september nog niet hebben betaald krijgen via de mail een eerste aanmaning, eventueel half september gevolgd door een tweede. Is de contributie op 1 oktober nog niet betaald, dan volgt er een derde aanmaning met de mededeling dat er niet meer gevoetbald mag worden tot de contributie betaald is. Elftalbegeleiders en trainers worden uiteraard op tijd ingelicht en hun hulp wordt ook zeer op prijs gesteld om de leden zover te krijgen dat de contributie betaald wordt.

Als er op het eind van het seizoen nog een schuld open staat van boetes van gele of rode kaarten, gaat de factuur naar incassobureau Snijders, die dit verder afhandelt. Natuurlijk kost dit de speler veel extra geld. Deze spelers krijgen via sportlink een blokkade om naar een andere vereniging over te stappen.

Leden die tijdelijk financieel heel krap zitten kunnen begin augustus contact opnemen met Kees Kraakman (cp.kraakman@upcmail.nl) om eventueel een betalingsregeling te treffen. In een later stadium kan dit niet meer.

Mogelijke vergoeding kosten contributie

Wij wijzen de ouders er nadrukkelijk op dat er diverse manieren zijn om de kosten van contributie e.d. vergoed te krijgen. Dit kan gebeuren via de AlkmaarPas, Huygenpas of andere plaatselijke passen of via diverse jeugdfondsen voor sport en cultuur. U moet dit zelf aanvragen ( wij mogen dit beslist niet doen ) en wij willen u nadrukkelijk vragen om dit al in augustus te doen.  U kan uiteraard niet onbeperkt aanvragen doen, meestal één keer per jaar en onder bepaalde inkomensvoorwaarden. Vele AFC-leden maken hier gebruik van!